Welcome to

Netherlands Hong Kong Business Association (NHKBA)

View :
08 juil
juil 8 , 2020 12:30 - juil 8 , 2020 13:30
23 Juin
Juin 23 , 2020 11:00 - Juin 23 , 2020 12:00
16 Juin
12 Juin
28 Peut
Peut 28 , 2020 15:45 - Peut 28 , 2020 17:00
Virtual Event, Rotterdam, The Netherlands
13 Peut
Peut 13 , 2020 10:00 - Peut 13 , 2020 11:00
Virtual event, Rotterdam - Hong Kong